Felhasználási feltételek

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatunk Téged a magicmushroomstudio.hu weboldal használatával, és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseirõl, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetõségeirõl.
A személyes adatokkal kapcsolatos alapvetõ fogalmak és értelmezéseik

-személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezõ alapján azonosítható;

-adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáférhetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

-adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelõt vagy az adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel;

-adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Az adatkezelõ

Az adatkezelõ: Dege György Krisztián E.V. (Telefon: +36 (70) 679 8557, e-mail cím: info@magicmushroomstudio.hu).

Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelõek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk. A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetõvé. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelõ technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelõ biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelõ által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek, a Weboldalon terméket megrendelõk, a Weboldalon keresztül az Adatkezelõ szolgáltatásai iránt érdeklõdõk, a Weboldalt a Facebook-on kedvelõk, feliratkozók, chatboton (Facebook Messengeren) keresztül kapcsolatot felvevõk és feliratkozók.

A kezelt adatok:

1. A Weboldalon szolgáltatások iránt érdeklõdés esetén az Adatkezelõ az érintett következõ adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám.
2. A Weboldalt látogatók kezelt adatai: a weboldal használata során különbözõ típusú cookie-k, azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére. Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a böngészõ típusát, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet idõtartama, kattintások száma).

A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el:

-2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)
-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Ektv.)
-Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény
-A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

A személyes adatokkal kapcsolatos alapvetõ fogalmak és értelmezéseik

-személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezõ alapján azonosítható;

-adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáférhetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

-adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelõt vagy az adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel;

-adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Az adatkezelõ

Az adatkezelõ: Dege György Krisztián E.V. (Telefon: +36 (70) 679 8557, e-mail cím: info@magicmushroomstudio.hu).

Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelõek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk. A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetõvé. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelõ technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelõ biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelõ által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek, a Weboldalon terméket megrendelõk, a Weboldalon keresztül az Adatkezelõ szolgáltatásai iránt érdeklõdõk, a Weboldalt a Facebook-on kedvelõk, feliratkozók, chatboton (Facebook Messengeren) keresztül kapcsolatot felvevõk és feliratkozók.

A kezelt adatok:

1. A Weboldalon szolgáltatások iránt érdeklõdés esetén az Adatkezelõ az érintett következõ adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám.
2. A Weboldalt látogatók kezelt adatai: a weboldal használata során különbözõ típusú cookie-k, azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére. Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a böngészõ típusát, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet idõtartama, kattintások száma).

Az adatkezelés célja:

1. Weboldalon keresztül elküldött érdeklõdés esetén az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az õt érdeklõ szolgáltatásról.
2. A Weboldal működése során használ sütik céljáról a „A Weboldalon használt sütik”- részben található további tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja

1. A Weboldalon keresztül kért tanácsadás esetén az érintett megrendelõ neve, e-mail címe, honlapjának címe, a probléma leírása, számlázási név, cím, a megrendelt tanácsadás megjelölése tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Ektv. 13/A. §. Ezen adatok a tanácsadásra vonatkozó szerzõdés létrejöttéhez és a tanácsadás teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok nélkül a tanácsadásra vonatkozó szerzõdés nem jöhet létre és nem teljesíthetõ (a megrendelõ nem tudja leadni megrendelését, az Adatkezelõ nem tud számlázni, és teljesíteni a tanácsadást). A telefonszám, az adószám kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az adószám annak megadása esetén a számlán kerül feltüntetésre.
2. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklõdés esetén megadott adatok esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).
3. A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települõ sütik esetén az adatkezelés jogalapja: Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja. Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). A Facebook plugin használatával kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az Ektv. 13/A. §., és a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja.
4. Az Adatkezelõ az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsõbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvetõ jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Ilyen eset lehet, ha az Adatkezelõnek az érintettel szemben követelése (pl. kiegyenlítetlen számlája) áll fenn.

Az adatkezelés idõtartama

1. A Weboldalon keresztül elküldött érdeklõdés esetén kezelt adatokat az Adatkezelõ addig kezeli, amíg az érintettnek a kért tájékoztatást megadja. Az Adatkezelõ az adatot legkésõbb ezt követõ 1 év elteltével automatikusan törli, kivéve, ha az érintett ismét megkereste az Adatkezelõt. Ismételt megkeresés esetén az Adatkezelõ a személyes adatot a tájékoztatás teljesítésétõl számított legkésõbb 1 évig kezeli.
2. A sütik élettartamáról a „Használt sütik tulajdonságai” pontban találhat tájékoztatást. A Facebookon a Weboldal „kedvelt”-ként való megjelölése, illetve feliratkozás esetén az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart (leiratkozás, megjelölés visszavonása).

Az adatokhoz hozzáférõk (címzettek) köre:

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelõ erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerzõdéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelõ vezetõ tisztségviselõje és helyettese. Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelõ rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelõ rendelkezései szerint köteles tárolni és megõrizni.

Az Adatkezelõ a weboldal használatának elemzésére a Google, Inc által működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatás sütiket (cookie) használ, amely az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverén (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com). A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelõségi listában szerepel. A Facebook plugin használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó a Facebook Inc., székhelye: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: privacyshield@support.facebook.com. A Facebook Inc. a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelõségi listában szerepel.

A Weboldalon használt sütik (cookie-k)

A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegbõl álló információsor, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyrõl a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket). A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvetõ funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a Weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklõ hirdetések megjelenítését segítik elõ.

A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészõjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngészõ bezárásával automatikusan törlõdnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetõvé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. Használatot támogató sütik:  arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következõ látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévõ adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni. Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelõ információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelõ a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelõ képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.

Hirdetési, marketing sütik:

ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetõk hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetõk webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelõ hirdetések megjelenítésében.

A személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelõ az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelõ intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részérõl való hozzáféréstõl és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.

Az Adatkezelõ az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetõségek

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelõtõl az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen idõtartam meghatározásának szempontjairól). Az Adatkezelõ a kezelt személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:

1. a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
5. a személyes adatokat az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6. a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát;
2. Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
3. Az adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
4. Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen:

1. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
2. az adatkezelés az adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejű jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történõ kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetõen magas kockázattal jár az ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelõ késedelem nélkül tájékoztatja önt az adatvédelmi incidensrõl.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelõhöz Dege György Krisztián E.V. Az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétõl számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekrõl. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidõ további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidõ meghosszabbításáról az Adatkezelõ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétõl számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetõség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri. Ha az Adatkezelõ nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetõségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu. Az Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelõhöz, mielõtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.